Hem Om oss Referenser Tjänster Kontakt Produkter

ALMÄNNA VILLKOR

Artikel 1.
ALLMÄN
1,1. Dessa villkor gäller för alla erbjudanden och avtal, kontrakt och tjänster av Fixet.
1,2. Tillägg eller undantag från dessa villkor måste avtalas skriftligen och gäller endast för det avtal som de gjordes för.
1.3. Övriga allmänna villkor, inklusive de från den andra parten, blir inte accepteras av Fixet, om inte annat avtalats och bekräftats av Fixet.

Artikel 2. ERBJUDANDEN
2,1. Alla erbjudanden är icke bindande och gäller i 4 veckor, om inte annat avtalats skriftligen. Ett erbjudande som innehåller en termin kan Fixet dock återkallas, även efter mottagning av orderbeställningen, förutsatt inom fem arbetsdagar efter mottagandet av ordern eller beställningen.
2,2. Den skriftliga erbjudande kommer att innehålla:
A. plats och beskrivning av arbetet;
B. eventuell beloppsberäkning, och i så fall vilka;
2,3. Om erbjudandet är åtföljd av ritningar, tekniska beskrivningar, konstruktioner och beräkningar som gjorts av Fixet självt eller för dess räkning görs, förblir Fixets egendom. Sådana handlingar bör inte ges till tredje part eller visas med avsikt att få en liknande uppskattning. De får inte kopieras eller reproduceras på andra sidan.

Artikel 3. KONTRAKT
3,1. Efter att ha undertecknat offert / orderbekräftelsen antingen skriftligen eller via e-post  är avtalet anses på juridiskt sätt nåtts.
3,2. Om - efter uppdrag utfärdades - i genomförandet fortfarande krävas en förändring för ytterligare arbete, bör den andra parten bekräfta detta skriftligen. Ändringar i den ursprungliga beställningen eller beställ av något slag, måste bekräftas skriftligen av Fixet.

Artikel 4. PRIS
4,1. Alla offerter och prisavgifter som FIXET räknar, gäller vid tidpunkten för erbjudandet eller ingåendet av det nuvarande avtalet .
4,2. Om det efter avtalets ingående pris på material, skatter och / eller andra faktorer som priset på de varor och / eller tjänster tillsammans bestämma, komma att ändras, är detta pris Fixets rätt att göra ändringar i. Prisförändringar över 10% ge den andra parten rätt att häva avtalet i skriftlig form och inom sju dagar efter mottagandet av meddelande blev gjorda. En uppsägning som nämnda part ger inte rätt till någon ersättning.

Artikel 5. BETALNING
5,1. Betalning skall ske inom 20 dagar efter fakturadatum.
5,2. Den andra parten är i dröjsmål efter i punkt 1 artikel nämnda betalningstermin, utan en betalningsanmärkning krävs, oavsett om partiet överskrids eller inte kan tillskrivas.
5,3. Utan att det påverkar de andra rättigheter, har Fixet rätt då att ta ut ränta på det utestående beloppet på 25% per månad eller del av en månad, räknat från förfallodagen.
5,4. Inbetalningar skall tjäna till att lösa den längsta återstående objekt, inklusive ränta och kostnader, även om den andra parten förklarar något annat i detta avseende.
 

Artikel 6. AVBESTÄLLNING
Vid avbokning av den andra parten är alla av Fixets kostnader, ordning- eller beställ kostnader och förlorad vinst, omedelbart krävas av Fixet, med ett minimum av 10% av totalsumman, allt för så mycket nödvändig behövs och med möjlighet att ökas genom Fixet på grund av annullerings/avbeställnings skador.
 

Artikel 7. LEVERANS, LEVERANSTID, RISK
7,1. I offerten och / eller bekräftelse av nämnda överenskomna leveranstermin  är inte en fatalietid och är bara approximativt, även inte om den andra parten uttryckligen accepteras denna. Vid försenat leverans av Fixet,  är Fixet därför endast i försummelse efter ha haft en skriftligt missförtoendeförklaring .
7,2. Leveransen nämnd eller överenskommits blir i alla fall, men inte uteslutande, automatiskt förlängas med den tid (er) under vilken:
- Det är en försening i produkttillverkning / eller leverans och / eller montering och / eller någon annan tillfälligt omständighet, som fördröjas utförande, oavsett om detta kan tillskrivas Fixet;
- Att  andrapart i en eller flera skyldigheter mot Fixet brister eller det finns befogad rädsla för att han kommer att misslyckas, med att om de skäl är motiverade eller inte;
- Motpartet inte låta Fixet utföra kontraktet, denna situation uppstår när motpartiet inte ange en leveransplats för utföring om de nödvändiga data, varor eller utrustning att göra tillgängliga.

Artikel 8. GENOMFÖRANDE AV AVTALET
8,1. Fixet kommer  att utföra kontraktet till den bästa kunskap och förmåga och i enlighet med kraven på en god hantverk. Den andra parten ta hand om att Fixet har:
a. Information i det arbete som krävs och godkännanden (inklusive tillstånd, dispenser, och beslut om parkering);
b. (Tillgång till) byggnaden, mark i eller som arbetet måste göras (arbetsplats);
c. Rymliga möjligheter för leverans, lagring och / eller borttagning av byggmaterial och / eller verktyg;
d. Anslutning för elektrisk utrustning, belysning, värme, gas/el och vatten;
e. Fixets nödvändiga  elektricitet, gas och vatten bäras av den andra parten.
8,2. Fixet får utan samtycke från andraparten delar av avtalet eller tilläggning av uppgift utförs av tredje part som inte är anställd av Fixet.
8,3. Andra parten skall säkerställa att alla uppgifter som Fixet visar är nödvändig eller som den andra parten rimligen borde förstå att vara nödvändigt för genomförandet av avtalet, lämnas i tid vid Fixet. Om det vid genomförandet av avtalets information som krävs i tid för att Fixet kan utföra avtalet inte lämnats i tid har Fixet rätt att inställa avtalet och / eller extra kostnader till följd av förseningen, till den andra parten att ta betalt.
8,4. Om det är överens att avtalet blir verkställas i etapper, får Fixet genomförandet av dessa delar till nästa steg tills den andra parten resultaten av den föregående del skriftligen har gödkänd.
8,5. Material som inte kan monteras på grund av felaktig eller felaktiga mätningar, det är inte redo för arbetsplatsen eller falska uppgifter, ska lämnas omonterad. Detta påverkar inte ansvar för inköpspris för dessa varor och kostnader montering.
8,6. Möjligt ytterligare arbete, utanför uppdragets, faktureras Fixet som extra arbete för de aktuella timpris inkl. vinst 

Artikel 9. GARANTI / REKLAMERING
9,1. Fixet garanterar att alla varor är lämpliga och juridiskt tillåtet för att de var avsedda att i enlighet med överenskomna specifikationer.
9,2. Med förbehåll för andra bestämmelser i dessa villkor, står Fixet för en sund och kvalitets utförda arbete eller användning och / eller leveranser, ett år efter leverans. Garantin för reparation omfattar 3 månader. Denna garanti gäller också, men på obestämd tid, för dolda fel, men bara om sådana defekter uteslutande eller huvudsakligen till följd av ett fel i konstruktionen och / eller tillverkning av jobbet genom att Fixet eller på grund av dåligt arbete eller användning av Fixet dåligt material. Om de levererade varorna eller de material som inte tål normal trafik i tillämpliga krav, kommer Fixet därmed orsakat defekter kostnadsfritt reparera, byta ut eller ersätta den andra parten, efter beslut av Fixet.
9,3. Garantin täcker inte felaktig användning, felaktig hantering och när den tekniska instruktioner om användningen inte observeras av den andra parten eller dess utrustning har lämnats.
9,4. Reklam är inte möjlig om:
- De levererade arbete har några brister eller fel som faller inom en rimlig tolerans;
- De skador som orsakades av vårdslöshet av den andra parten (till exempel genom bristande underhåll) eller andra parten har handlat i strid med instruktioner, anvisningar och råd från Fixet;
- Skadorna på rören under borrningen.
- Andra part inte har uppfylld sina skyldigheter gentemot Fixet (både ekonomiskt och på annat sätt) .
- Om, utan skriftligt tillstånd från Fixet, reparationer eller andra arbeten blev utfört på det utförda arbetet av andra. (En extern part) 
9,5. Om den andra parten i enlighet med avtalet och dessa allmänna villkor inom tio dagar skriftliga klagomål, och dess reklam genom Fixet välgrundad, kommer Fixet sin option om den felaktiga varan (eller delar därav) att reparera gratis eller utföra arbetet åter eller ge ett prisavdrag.
9,6. Hanteringen av en fordran skall inte avbryta utbetalningen av den andra parten.
9,7. Om än de ovan nämnda fall ett klagomål får uppmärksamhet, sker detta helt utan krav och kan inte härleda några rättigheter från den andra parten.

Artikel 10. INSPEKTION
Arbetet kommer att kontrolleras för slutförande av Fixet. Motpart - för egen räkning - rätt saker för leverans som skall behandlas av tredje part.


Artikel 11. BROTT / AVBOKNING / SUSPENSION
11,1. Fixet har rätt att upphäva avtalet eller avbryta verksamheter, med omedelbar verkan, utan rättssäkerheten, helt eller delvis, utan att det påverkar Fixets rättigheter (efterkommelse och / eller ersättning) om:

- Motpart bryter mot någon bestämmelse i avtalet mellan parterna;
- Parti dör, betalningsanstånd blev begärd, konkurs deklarationen gör eller har ansökt om konkurs;
- Verksamheten av den andra parten läggs ned eller avvecklas eller ett ´under bordet´ avtal erbjuds;
- Beslagtagna av alla andra partiet tillgångar;

11,2. I punkt 1 i denna artikel skall tillämpas om den andra parten, efter att ha blivit inbjuden dit för att gett skriftligen inom sju dagar , efter bedömning av Fixet service,  tillräcklig säkerhet.Artikel 12.
KVARHÅLLANDE
Fixet har rätt till att uppfylla skyldigheten att leverera varor eller tjänst till annan part, i samband med ett uppdrag i hans besittning, att skjuta fram påståendet Fixet om det fallet betalas i sin helhet inklusive ränta och kostnader, om inte den andra parten för den här egenskapen har lämnat tillräcklig säkerhet.
 

Artikel 13. ANSVARSFRISKRIVNING
13,1. Fixet ansvarar aldrig för följdskador, inklusive skador till följd av försenad leverans, utebliven vinst eller andra skador till följd av brott mot sin skyldighet (er) mot den andra parten. Uppfyllandet av de skyldigheter som följer av garanti / reklam enligt definitionen i artikel 9 ligger över det enda och fullständiga kompensation. Alla andra anspråk på ersättning på någon grund som helst, skall uteslutas såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Fixet eller personal i ledande ställning.
13,2. Fixet ansvarar inte för uppsåt eller (brutto) vårdslöshet (icke ledande) underordnade eller andra i samband med genomförandet av aktiverade avtal.
13,3. Fixet tar inget ansvar för, av eller på uppdrag av råd som ges.
13,4. Fixet alltid har rätt att reparera skador från den andra parten och skall ges möjlighet att vara annorlunda, något ansvar anspråk, och därmed ersättningen.
 

Artikel 14. FORCE MAJEURE
14,1. Force majeure enligt dessa villkor avses varje omständighet vilja och handlingar Fixet, vare sig vid tiden för att ingå avtalet förutsebara, vilket minskade efterlevnad inte rimligen Fixet krävas, såsom krig, statliga åtgärder, brist på råmaterial, fabrik eller transport störningar av något slag, strejk, lockout eller brist på personal, karantän, epidemier, frost, fel hos tredje part som Fixet för genomförandet av avtalet är aktiverade (såsom sent leverans av leverantörer), etc.
14,2. Force majeure inte Fixet rätt att antingen häva avtalet helt eller delvis, eller att fullgöra sina skyldigheter att avbryta, utan ersättning att betalas. När det gäller redan genomförda delen av avtalet är parterna skyldig att betala.
 

Artikel 15. SEKRETESS / IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
15,1. Andra parten åtar sig att fullständig sekretess av all data och information om Fixet eller hennes verksamhet, både under och efter uppsägningen av avtalet och förhållandet mellan parterna, där sådan information konfidentiell eller som en till synes konfidentiellt.
15,2. Fixet förbehåller sig alla rättigheter (immateriella) för de varor som levereras av det i dess vidaste bemärkelse, särskilt upphovsrätten i samband med arbete som avsett i artikel 10 i upphovsrättslagen. Motpart åtar sig dessa uppgifter på något sätt, direkt eller indirekt, för att kränka eller påverka genom att använda eller på annat sätt och inser att Fixet relevanta rättsinnehavaren.
 

Artikel 16. Partiell invaliditet
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal eller annan part inte helt är juridiskt giltig, de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla. I stället för de ogiltiga bestämmelser, ett lämpligt arrangemang i syfte att parterna och deras önskade ekonomiska resultat på ett juridiskt sätt så nära som möjligt.
 

Artikel 17. Platsen för utförandet, Gällande lag, jurisdiktion
17,1. Sätet för Fixet är där motparten att uppfylla sina skyldigheter att Fixet om inte tvingande bestämmelser är emot.
17,2. Alla erbjudanden och avtal Fixet gäller uteslutande den svenska lag.
17,3. Eventuella tvister som uppstår mellan partiet och Fixet avtal eller ytterligare avtal som kan leda till, kommer att avgöras av behörig domstol. 
Fixet | villa Amerika | 570 60 Österbymo | Zweden